Prosessiteollisuuden opiskelijoitten, opettajien ja ammattilaisten yhteinen sivusto


Tavoitteena on rakentaa oppimisympäristöjä laajentava, oppimiskulttuurin rajoja muokkaava sosiaalisen median ratkaisu.
Lähtökohtana kaikissa toiminnassa on opiskelijalähtöisyys. Tämä wiki on opiskelijoitten, opettajien ja yrityskumppaneitten maailma.
Tämä maailma täydentää hyvin laajempaa prosessialan koulutuksen kehittämistä, jonka universumi rakentuu OsaavaOpettaja.fi -verkostossa.
Osaava Prosessi ryhmässä on mukana monenlaisia hankkeita, joilla pyritään edistämään osaamisen kehittämistä alalla.

Slide1.jpg

Koko toteutukseen voi tutustu lataamalla pdf-tiedoston Prosessistars -toteutus sivultaHankkeen tavoitteet ja vaatimukset

Oppimisympäristöprojektin ja siihen osoitetun kehittämisavustuksen ensisijaisena tarkoituksena on uusien innovatiivisten opetusmenetelmien ja – järjestelyjen kehittäminen (oppimisympäristöjen kehittäminen erityisesti tieto- ja viestintä-teknologiaa hyödyntäen). Tavoitteena on, että opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat kehittävät yhteistyönä oppimisympäristöjä, joissa opiskelijoille mahdollistuu yhdessä työelämän kanssa oppiminen. Oppilaslähtöisyys, siis oppilaiden yhteisöllinen oppiminen, tiedonmuodostaminen ja opitun reflektoiminen ovat avainasioita (opiskelijan aktiivinen rooli, opettaja ohjaavassa roolissa). Tavoitteena on vastavuoroinen hyöty (opiskelijat/työelämä).

Ydintavoite on painokkaasti kehittää ja ottaa käyttöön avoimia oppimisympäristöjä sosiaalisen median toimintatapojen mukaisesti. Tavoitteena on myös vahva oppimisprosessin eri osapuolten yhteistyö. Ydintavoite on siis se, että opettajat, opiskelijat ja työelämä kehittävät yhteistyönä oppimisympäristöjä, mikä tukee opiskelijoiden ja työelämän vastavuoroista oppimista. Lähtökohtana on aktiivinen, yhteisöllinen vertaistyöskentelyn mahdollistava, yhteiseen tuottamiseen ja jakamiseen perustuva avoin ympäristö. OSAO:n ympäristöt toteutetaan hankkeen yhteistä rakennemallia noudattaen eri sosiaalisen median kanaville. Pohjana käytetään mm. seuraavia lähteitä:Suunnitellaan ja rakennetaan some-oppimisympäristö.


Opas oppimisympäristön suunnittelun ja rakentamisen avuksi. Tuottajina AVO Avoimet verkostot oppimiseen -hanke ja OPH.Tekijät: Anne Rongas & Hannu Kuusela CC BY-SA 3.0
Kuinka aloittaa sosiaalisen median oppimisympäristön suunnittelu. Tuottajana AVO Avoimet verkostot oppimiseen -hanke ja OPH. Anne Rongas CC BY-SA 3.0
Sosiaalisen median oppimisympäristön rakennesuunnittelu. Tuottajana AVO Avoimet verkostot oppimiseen -hanke ja OPH. Anne Rongas, Tarmo Toikkanen ja Ari-Matti Auvinen CC BY-SA 3.0


Projektityönä ja projektirahalla ei tehdä opetusmateriaalia eikä rahoiteta perustoimintaa, tuotoksena toki syntyy erilaisia sisältöjä. Sisällöt ovat prosessin sivutuotteita. Sisällöt jaetaan avoimesti CC-lisenssillä.
Jaettu_asiantuntijuus_-_Jaetut_ratkaisut_IVALO.023.jpg

Syntyvillä ratkaisuilla on valtakunnallista levitettävyysarvoa ja hanke toimii merkittävänä alueellisena pilottina sosiaalisen median opetuskäytöstä Oulun seudulla. Prosessiteollisuuden koulutuksen kehittämisen osalta hanke tukee Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanotukiprojektia, jonka toimii OsaavaOpettaja.fi -verkkopalvelussa. Ratkaisuja tullaan esittelemään ja levittämään myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksissa.

Koska kyseessä on puhtaasti kehityshanke, niin lähtökohta, tavoite ja lopputulos on oppimisympäristöjen kehitystyö ja pilotointi (koekäyttää) ja levittää syntyvää sosiaalisen median mallia laajemmalti. Suunnitelma on jaksotettu OPH:n toiveen mukaan kolmeen vaiheeseen. I Suunnittelu- ja koulutusvaihe, II Kehittämis- ja pilotointivaihe ja III Levittämis- ja vakiinnuttamisvaihe. OSAO hyppää mukaan joustavasti kesken hankekauden. Oamk/AMOK toteuttavat tarvittavat ympäristöt ja opettajan ja opiskelijoiden tarvitsemat ohjauksen tukipalvelut.

Tuloksena tulee syntyä uusia, innovatiivisia, valtakunnallisesti levitettäviä oppimisympäristöjä. Kyseessä on ammatillisen koulutuksen oppimiskulttuurin muutos, jossa aktivoidaan yhä paremmin opiskelijat ja työelämä osaksi opetus- ja oppimisprosessia.

Hankkeeseen osallistujat ja niiden valinta

Hankkeeseen valitaan yhteensä 9 toisen asteen oppilaitosta. Pääpaino on teknillisillä aloilla. Kustakin oppilaitoksesta voi olla useampia hankkeita, mikä on suotavaa (2 kpl).

Oppilaitokset, jotka ovat sopineet kumppanuussopimuksen KROY&TROY hankkeen kanssa aiemmin (hankepäätös 54/530/2009), pääsevät mukaan hakumenettelyn kautta, mikäli hankkeeseen mukaan pääsyn kriteerit täyttyvät ja ohjausryhmä niin päättää. Pääpaino on jatkohankkeen sisällöllä ja sillä saavutettavilla tuloksilla, kriteeristö em. asioiden lisäksi on innovatiivisuus, uutuusarvo, kehittäminen, opiskelijoiden osuuden korostuminen ja näkyminen hankesuunnitelmassa, mahdollisesti riskien ottaminen ja kokeileminen (jotain sellaista, jota aiemmin ei ole tehty), yritysten mukaan liittäminen, valtakunnallinen uutuusarvo. Suunnitelman lisäksi arviontikriteerinä on uskottavuus, eli onko näyttöjä siitä, että suunnitelmat konkretisoituvat myös työn tasolle. Ohjausryhmä voi evätä hyvältä vaikuttavan suunnitelman tai pyytää laajentamaan kyseistä mallia osatoteuttajakoulussa, mikäli ei ole varmuutta siitä, että suunnitelma myös toteutuu. Lisäksi ohjausryhmän tulee osoittaa kullekin koululle (osatoteuttajalle) ulkopuolinen sosiaalisen median opetuskäytön ammattilainen ohjaamaan toteutuksia, mikäli tällä arvellaan päästävän hankesuunnitelman mukaisiin tuloksiin. Näiden toimenpiteiden rahoitus menee kunkin koulun omasta osuudesta suoraan päältä. Kouluille jää koulukohtainen loppuraha.


http://kroy-troy.wikispaces.com/